Lokale użytkowe

Załącznik nr 1 Oferta

 

Przetarg na najem lokalu Użytkowego               Załącznik nr 1

 

 

…………………………………….

   (Pieczęć Oferenta)

                                              OFERTA

Ja niżej podpisany: ……………………………………………………………………………………..……

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………….……………..…..

…………………………………………………………………………………..……………………..…….

NIP: …………………….…………..…………., REGON: ……………………………….……………….

tel.: ………………..…………………. Fax: ………………..…….…….………….

e-mail: ……………..……………………………………………….…………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego:

…………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………….……………….

1.      Oferuje przyjęcie w najem wyżej wymienionego lokalu za miesięczną stawkę czynszu najmu:

netto: …….…………….. zł/m2 + VAT, (słownie: …………………………..………………..………

…………………………………………………………………………………….…………………... )

Kwota najmu za w/w lokal netto: …………………..…….. zł miesięcznie

(słownie: ............................................................................................................................................)

2.      Proponowany rodzaj działalności: ……………………………………..…………………….………..

…………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………….……….

3.    Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udziału w przetargu, regulaminem przetargu oraz zapisami umowy najmu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Zdobyłem również konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.      Do oferty załączam następujące dokumenty:

Dowód wpłaty wadium

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

 

 

 

................................                                            …………...................................................

(data, miejscowość)                                                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage