Archiwalne

II przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem Kiosku wolnostojącego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:
Kiosku wolnostojącego o powierzchni 35,00 m2 zlokalizowanego na os. Tysiąclecia 1A

1. Opis lokalu:

Kiosk wolnostojący, w lokalu brak przyłącza c.o.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 8,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 280,00 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).
3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
     Wniesienie wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych)

  •      Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135
         do dnia 29.05.2017 r. (poniedziałek) do godz. 1000 dopiskiem „ Przetarg – kiosk wolnostojący os. Tysiąclecia 1A „
  •      Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej,
         menu Przetargi/Ogłoszenia.
        Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 29.05.2017 r. do godz. 1000.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg –kiosk wolnostojący
os. Tysiąclecia 1A ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 29.05.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1100
w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage