Archiwalne

Przetarg ofertowy na lokal użytkowy

                      OGŁOSZENIE 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:
Lokalu użytkowego o powierzchni 40,40 m2 zlokalizowanego w os. Tysiąclecia 42

1. Opis lokalu:

Lokal usługowy w pawilonie handlowym, powierzchnia 40,40 m2,

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 24,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 969,60 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 26.10.2017 r. (czwartek) do godz. 1000
z dopiskiem „ Przetarg – lokal usługowy os. Tysiąclecia 42 parter „

  • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej , menu Przetargi/Ogłoszenia
  • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 26.10.2017 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy 40,40 m2 os. Tysiąclecia 42 ”
w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 26.10.2017 r. (czwartek) o godz. 1100
w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage