Archiwalne

I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem lokalu użytkowego T42

OGŁOSZENIE

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42  
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego w pawilonie handlowym
o powierzchni 54,00 m2 zlokalizowanego os. Tysiąclecia 42

 1. Opis lokalu:

     Lokal usługowy zlokalizowany w pawilonie handlowym
2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 29,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT
    Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 1 566,00 zł/m-c+ podatek VAT
    Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).
3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
   
Wniesienie wadium w wysokości 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)

    Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków
    75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 08.10.2018 r. (poniedziałek) do godz.  1000
    z dopiskiem „ Przetarg – lokal usługowy os. Tysiąclecia 42 „
   Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a
   lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia
   Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium
4. Termin składania ofert ustala się na dzień 08.10.2018 r. do godz. 1000.

     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal usługowy
     os. Tysiąclecia 42 ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

    W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
    z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 08.10.2016 r. (poniedziałek) o godz. 1100
    w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.
6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu
(do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage