Archiwalne

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego - duża powierzchnia

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42 ogłasza
I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy  na najem:

Lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 431 m2  
w os. Złotego Wieku 19/20 piętro I

1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy zlokalizowany w pawilonie handlowym, całkowita powierzchnia najmu wynosi 431,00 m2

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 25,00 zł/m2/m-c + podatek VAT.

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 10 775 zł/m-c + podatek VAT.

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wniesienie wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 11.02.2019r. (poniedziałek) do godz. 1000 z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 19/20".

Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia.

Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 11.02.2019 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy
os. Złotego Wieku 19/20 ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 11.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl,w menu „Przetargi/lokale użytkowe”.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage