Archiwalne

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie § 110 i § 111 ust. 4 Statutu SM „Mistrzejowice” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie podaje do wiadomości Członków Spółdzielni

uzupełniony porządek obrad

 WALNEGO   ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MISTRZEJOWICE”

 które odbędzie się 08 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 17oo
w Domu Kultury „Kuźnia” os. Złotego Wieku 14

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Mandatowej, c) Wniosków, d) Wyborczej.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Zebrania oraz prawomocności obrad.
 6. Sprawa zniesienia opłat za korzystanie z wind w blokach wysokich na os. Tysiąclecia i na os. Złotego Wieku mieszkańców parterów (punkt porządku obrad został wniesiony przez Członków Spółdzielni) – ewentualne podjęcie Uchwały (decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2017 r. punkt przeniesiony na jesienne WZ).
 7. Przedstawienie propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2018.
 8. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2017 r.
 9. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” o wykonanych w 2017 roku remontach.
 10. Informacja Zarządu o możliwości założenia monitoringu w zasobach SM „Mistrzejowice”.
 11. Odwołanie 8 członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały (punkt został wniesiony przez Członków Spółdzielni).
 12. Wybór członków Rady Nadzorczej w miejsce odwołanych – podjęcie uchwały (punkt został wniesiony przez Członków Spółdzielni).
 13. Powołanie zespołu do opracowania projektu zmian i uzupełnień Statutu – podjęcie uchwały (punkt został wniesiony przez Członków Spółdzielni).
 14. Dyskusja.
 15. Przedstawienie protokołów Komisji Wniosków i przyjęcie wniosków.
 16. Zakończenie obrad.

Uwaga:

 1. Informacje, projekty uchwał, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone do zapoznania się przez Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42 pok. nr 7, w godzinach jej pracy.
 2. Mandaty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu i głosowaniu będą wydawane w dniu zebrania
  tj. 08.12.2017 r. od godz. 1630 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (obowiązkowo).

Kraków, dnia 23.11.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 Wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego
w Krakowie os. Tysiąclecia 6/80 o powierzchni użytkowej 24,90 m2 będącego własnością Spółdzielni.

 Przedmiotowy lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku wielomieszkalnego,
V-cio kondygnacyjnego i składa się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o powierzchni 3,80 m2.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 125 000 zł
Wadium wynosi: 6 300 zł
Lokal można oglądać w dniu 07.11.2017 r. w godz. 15:00 ÷15:30 
oraz w dniu 08.11.2017 r. w godz. 8:30 ÷ 9:00

Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej SM „Mistrzejowice” w Krakowie, os. Tysiąclecia 42 (parter)
w dniu 09.11.2017 r. o godz. 11:00
Wadium należy wpłacić do dnia 09.11.2017 r. do godziny 10:00 w kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy PKO BP S.A. II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni) z informacją: Przetarg na lokal os. Tysiąclecia 6/80.

Osoba wygrywająca przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu obowiązana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych wpłacić kwotę nabycia zaoferowaną w przetargu oraz złożyć wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www. smmistrzejowice.pl

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni, pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 12 640 99 40.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie
z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (
Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

Termin składania ofert : 06.11.2017 r.

Oferty można składać w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42, 31 – 610 Kraków lub pocztą.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

      z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

               ogłasza

                  I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 Wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego
 w Krakowie os. Złotego Wieku 38/21 o powierzchni użytkowej 38,20 m2 będącego własnością Spółdzielni.

 Przedmiotowy lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku wielomieszkaniowego, pięciokondygnacyjnego

i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o powierzchni 3,20 m2.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 191 000 zł.    Wadium wynosi: 9 600 zł.

Lokal można oglądać w dniu 20.02.2017 r. w godz. 8:00 ÷ 8:30

oraz w dniu 21.02.2017 r. w godz. 15:30 ÷ 16:00

           Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej SM „Mistrzejowice”

      W Krakowie, os. Tysiąclecia 42 (parter) w dniu 23.02.2017 r. o godz. 13:00

 Wadium należy wpłacić do dnia 23.02.2017 r. do godziny 11:30 w kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy:
 PKO BP S.A. II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni)
 z informacją: Przetarg na lokal os. Złotego Wieku 38/21.

 Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”,

 z którym można zapoznać się  w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www. smmistrzejowice.pl

 W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni, pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 12 640 99 40.

Lokal mieszkalny nr 21 ZW 38

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage