Archiwalne

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie Statutu SM „Mistrzejowice” § 110 i w związku z § 111 ust. 4 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” dokonuje uzupełnienia w porządku obrad

WALNE   ZGROMADZENIE 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MISTRZEJOWICE”

zwołanego na dzień 10 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 9oo
w Domu Kultury „Kuźnia” os. Złotego Wieku 14

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2.      Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4.      Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Mandatowej, c) Wniosków.

5.      Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Zebrania oraz prawomocności obrad.

6.      Informacja z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
za okres od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.

7.      Podjęcie Uchwały w sprawie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie w blokach dziesięciopiętrowych w osiedlu Tysiąclecia.

8.      Przedstawienie propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2017.

9.      Informacja z realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010÷2012.

10. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” o wykonanych w 2016 roku remontach.

11. Podjęcie Uchwał w sprawie zbycia w drodze przetargu trzech lokali mieszkalnych.

12. Dyskusja.

13. Przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2016 r.

14. Przedstawienie protokołów Komisji Wniosków i przyjęcie wniosków z dnia 10.12.2016 r. 

15. Zakończenie obrad.

Uwaga:

1.      Zgodnie z § 110 ust. 2 i 5 Statutu SM „Mistrzejowice” informacje z: działalności Rady Nadzorczej, propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2017, realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, wykonanych w 2016 r. remontach oraz projekty uchwał w sprawie ciepłej wody użytkowej i zbycia lokali mieszkalnych, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone do zapoznania się przez Członków Spółdzielni od dnia 25.11.2016 r. w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42 pok. nr 7, w godzinach jej pracy.

2.      Mandaty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu i głosowaniu będą wydawane w dniu zebrania
tj. 10.12.2016 r.  od godz. 815 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (obowiązkowo).

 

Kraków, dnia 25.11.2016 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 109 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” zwołuje

WALNE   ZGROMADZENIE 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MISTRZEJOWICE”

które odbędzie się 10 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 9oo
w Domu Kultury „Kuźnia” os. Złotego Wieku 14

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2.      Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4.      Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Mandatowej, c) Wniosków.

5.      Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Zebrania oraz prawomocności obrad.

6.      Informacja z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
za okres od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.

7.      Przedstawienie propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2017.

8.      Informacja z realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010÷2012.

9.      Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” o wykonanych w 2016 roku remontach.

10. Podjęcie Uchwał w sprawie zbycia w drodze przetargu trzech lokali mieszkalnych.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2016 r.

13. Przedstawienie protokołów Komisji Wniosków i przyjęcie wniosków z dnia 10.12.2016 r.

14. Zakończenie obrad.

Uwaga:

1.      Zgodnie z § 110 ust. 2 i 5 Statutu SM „Mistrzejowice” informacje z: działalności Rady Nadzorczej, propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2017, realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, wykonanych w 2016 r. remontach oraz projekty uchwał w sprawie zbycia lokali mieszkalnych, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone do zapoznania się przez Członków Spółdzielni od dnia 25.11.2016 r. w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42 pok. nr 7, w godzinach jej pracy.

2.      Mandaty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu i głosowaniu będą wydawane w dniu zebrania
tj. 10.12.2016 r.  od godz. 815 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (obowiązkowo).

Kraków, dnia 14.11.2016 r.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na realizację n/w zadania:

 „Całoroczna pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników w os. Złotego Wieku”.

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 17.11.2016 r. do godz. 1000.

Szczegółowe warunki przetargowe określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odebrania w kasie Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, w godzinach pracy,
za odpłatnością 30,00 zł + VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Administracji tel. 12 640 99 49, 12 649 49 46.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu
w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage