Archiwalne

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie
z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (
Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

Termin składania ofert : 06.11.2017 r.

Oferty można składać w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42, 31 – 610 Kraków lub pocztą.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

      z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

               ogłasza

                  I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 Wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego
 w Krakowie os. Złotego Wieku 38/21 o powierzchni użytkowej 38,20 m2 będącego własnością Spółdzielni.

 Przedmiotowy lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku wielomieszkaniowego, pięciokondygnacyjnego

i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o powierzchni 3,20 m2.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 191 000 zł.    Wadium wynosi: 9 600 zł.

Lokal można oglądać w dniu 20.02.2017 r. w godz. 8:00 ÷ 8:30

oraz w dniu 21.02.2017 r. w godz. 15:30 ÷ 16:00

           Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej SM „Mistrzejowice”

      W Krakowie, os. Tysiąclecia 42 (parter) w dniu 23.02.2017 r. o godz. 13:00

 Wadium należy wpłacić do dnia 23.02.2017 r. do godziny 11:30 w kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy:
 PKO BP S.A. II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni)
 z informacją: Przetarg na lokal os. Złotego Wieku 38/21.

 Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”,

 z którym można zapoznać się  w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www. smmistrzejowice.pl

 W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni, pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 12 640 99 40.

Lokal mieszkalny nr 21 ZW 38

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie Statutu SM „Mistrzejowice” § 110 i w związku z § 111 ust. 4 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” dokonuje uzupełnienia w porządku obrad

WALNE   ZGROMADZENIE 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MISTRZEJOWICE”

zwołanego na dzień 10 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 9oo
w Domu Kultury „Kuźnia” os. Złotego Wieku 14

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2.      Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4.      Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Mandatowej, c) Wniosków.

5.      Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Zebrania oraz prawomocności obrad.

6.      Informacja z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
za okres od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.

7.      Podjęcie Uchwały w sprawie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie w blokach dziesięciopiętrowych w osiedlu Tysiąclecia.

8.      Przedstawienie propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2017.

9.      Informacja z realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010÷2012.

10. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” o wykonanych w 2016 roku remontach.

11. Podjęcie Uchwał w sprawie zbycia w drodze przetargu trzech lokali mieszkalnych.

12. Dyskusja.

13. Przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2016 r.

14. Przedstawienie protokołów Komisji Wniosków i przyjęcie wniosków z dnia 10.12.2016 r. 

15. Zakończenie obrad.

Uwaga:

1.      Zgodnie z § 110 ust. 2 i 5 Statutu SM „Mistrzejowice” informacje z: działalności Rady Nadzorczej, propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2017, realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, wykonanych w 2016 r. remontach oraz projekty uchwał w sprawie ciepłej wody użytkowej i zbycia lokali mieszkalnych, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone do zapoznania się przez Członków Spółdzielni od dnia 25.11.2016 r. w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42 pok. nr 7, w godzinach jej pracy.

2.      Mandaty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu i głosowaniu będą wydawane w dniu zebrania
tj. 10.12.2016 r.  od godz. 815 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (obowiązkowo).

 

Kraków, dnia 25.11.2016 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 109 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” zwołuje

WALNE   ZGROMADZENIE 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MISTRZEJOWICE”

które odbędzie się 10 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 9oo
w Domu Kultury „Kuźnia” os. Złotego Wieku 14

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2.      Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4.      Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Mandatowej, c) Wniosków.

5.      Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Zebrania oraz prawomocności obrad.

6.      Informacja z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
za okres od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.

7.      Przedstawienie propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2017.

8.      Informacja z realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010÷2012.

9.      Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” o wykonanych w 2016 roku remontach.

10. Podjęcie Uchwał w sprawie zbycia w drodze przetargu trzech lokali mieszkalnych.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2016 r.

13. Przedstawienie protokołów Komisji Wniosków i przyjęcie wniosków z dnia 10.12.2016 r.

14. Zakończenie obrad.

Uwaga:

1.      Zgodnie z § 110 ust. 2 i 5 Statutu SM „Mistrzejowice” informacje z: działalności Rady Nadzorczej, propozycji planu remontów w zasobach Spółdzielni w roku 2017, realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, wykonanych w 2016 r. remontach oraz projekty uchwał w sprawie zbycia lokali mieszkalnych, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone do zapoznania się przez Członków Spółdzielni od dnia 25.11.2016 r. w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42 pok. nr 7, w godzinach jej pracy.

2.      Mandaty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu i głosowaniu będą wydawane w dniu zebrania
tj. 10.12.2016 r.  od godz. 815 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (obowiązkowo).

Kraków, dnia 14.11.2016 r.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage