Archiwalne

Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy w os. Złotego Wieku

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza
I przetarg pisemny ograniczony ofertowy (działalność medyczna) na najem:

lokalu użytkowego o powierzchni 39,50 m2 + udział w pow. pomocniczej 12,70 m2  
w os. Złotego Wieku 23

1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przychodni lekarskiej, całkowita powierzchnia najmu wynosi: 52,20 m2

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 27,00 zł/m2/m-c + podatek VAT.

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 1 409,40 zł/m-c + podatek VAT.

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wniesienie wadium w wysokości 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 11.02.2019r. (poniedziałek) do godz. 1000 z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 23"

Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia.

Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 11.02.2019 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 23” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 11.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, w menu „Przetargi/lokale użytkowe”.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage