Archiwalne

OGŁOSZENIE

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42  
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego w pawilonie handlowym
o powierzchni 54,00 m2 zlokalizowanego os. Tysiąclecia 42

 1. Opis lokalu:

     Lokal usługowy zlokalizowany w pawilonie handlowym
2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 29,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT
    Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 1 566,00 zł/m-c+ podatek VAT
    Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).
3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
   
Wniesienie wadium w wysokości 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)

    Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków
    75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 08.10.2018 r. (poniedziałek) do godz.  1000
    z dopiskiem „ Przetarg – lokal usługowy os. Tysiąclecia 42 „
   Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a
   lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia
   Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium
4. Termin składania ofert ustala się na dzień 08.10.2018 r. do godz. 1000.

     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal usługowy
     os. Tysiąclecia 42 ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

    W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
    z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 08.10.2016 r. (poniedziałek) o godz. 1100
    w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.
6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu
(do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42 ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym o powierzchni 22,00 m2 zlokalizowanego
os. Złotego Wieku 11

 1. Opis lokalu:

Lokal usługowy zlokalizowany w budynku mieszkalnym, suterena.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 12,50 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 275,00 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Wniesienie wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych)

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 07.06.2018 r. (czwartek) do godz. 1000 z dopiskiem „ Przetarg – lokal usługowy os. Złotego Wieku 11 „

  • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej ,
  • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 07.06.2018 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal usługowy 22,00 m2 os. Złotego Wieku 11 ”
w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru
lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 07.06.2018 r. o godz. 1100  w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”,
os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod
nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu
w siedzibie Spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42 informuje, że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
następujące lokale użytkowe:

  1. Lokal użytkowy o powierzchni 21,50 m2 os. Tysiąclecia 42
      Opis lokalu: Lokal magazynowy w pawilonie handlowym -piwnice. Media: woda, c.o., brak przyłącza energii elektrycznej.
  2. Lokal użytkowy o powierzchni 36,80 m2 os. Złotego Wieku 41
      Opis lokalu:
Lokal magazynowy w budynku mieszkalnym – suteryna.. Media: woda, c.o., prąd.

 Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni S.M. Mistrzejowice, os. Tysiąclecia 42 pok. 8 –sekretariat.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków najmu ww. lokali użytkowych można uzyskać w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok.5a, lub pod nr telefonu 12 640-99-45.

 Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

               Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

 ogłasza

I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 Wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie os. Złotego Wieku 42/3

o powierzchni użytkowej 38,30 m2 będącego własnością Spółdzielni.

Przedmiotowy lokal usytuowany jest na parterze budynku wielomieszkalnego, V-cio kondygnacyjnego i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o powierzchni 3,90 m2.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 197 000 zł

Wadium wynosi: 9 900 zł

Lokal można oglądać w dniu w godz. 19.02.2018 r. w godz. 8:30 ÷ 9:00 oraz w dniu 20.02.2018 r. w godz. 15:00 ÷15:30

Przetarg odbędzie się w sali Konferencyjnej SM „Mistrzejowice”

w Krakowie, os. Tysiąclecia 42 (parter) w dniu 27.02.2018 r.

o godz. 12:00

 Wadium należy wpłacić do dnia 27.02.2018 r. do godziny 11:00 w kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy PKO BP S.A. II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni)
z informacją: Przetarg na lokal os. Złotego Wieku 42/3.

 Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www. smmistrzejowice.pl

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni, pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 12 640 99 40.

Kraków, dn. 09.02.2018 r.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage