Archiwalne

I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem lokalu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza  I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Kiosku wolnostojącego o powierzchni 35,00 m2 zlokalizowanego na os. Tysiąclecia 1A

1. Opis lokalu:

  Kiosk wolnostojący, w lokalu brak przyłącza c.o.- ogrzewanie we własnym zakresie

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 8,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

  Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 300,00 zł/m-c+ podatek VAT

  Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

   Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków
   75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 19.11.2018 r. (poniedziałek) do godz.  1000 
   z dopiskiem „ Przetarg – kiosk wolnostojący os. Tysiąclecia 1A „

  • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia
  • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 19.11.2018 r. do godz. 1000.

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg –kiosk wolnostojący os. Tysiąclecia 1A ”
   w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

  W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
   z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 19.11.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100
    w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

  Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym
  uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage