Aktualności

 

Zestawienie uwag oraz  informacje, w sprawie uwzględnienia tych uwag w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice- ks. Kazimierza Jancarza”

wg poszczególnych punktów z pisma do Prezydenta Miasta Krakowa :

1.    Dla działek : zlokalizowanych na osiedlu Złotego Wieku przy ulicach ks. Jancarza, Nagłowicka ,Wawelska, jedn. ewid. Nowa Huta, oznaczonych :

- KU.1 ,działka nr 20/101 obr. 5 – obecnie zajezdnia autobusowa

Propozycja z planu : możliwość zabudowy parkingiem wielopoziomowym do wysokości 12m i budynkiem handlowo-usługowym do 7m.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : ograniczenie zabudowy w obu w/w przypadkach do wysokości 5m.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono z zastrzeżeniami : zakaz lokalizacji  wielopoziomowego parkingu nadziemnego. Dopuszcza się lokalizację zabudowy, w tym parkingów, o wysokości do 5m.

- KU.2 działki od nr. 20/8 do nr. 20/80  obr. 5 – obecnie boksy garażowe na gruntach oznaczonych jako osobne działki, przy ul. Nagłowickiej , przy budynku nr 74 i przy zajezdni tramwajowej;

Propozycja z planu : możliwość zabudowy parkingiem wielopoziomowym do wysokości 12m;

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : ograniczenie zabudowy do wysokości 5m.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono z zastrzeżeniami : zakaz lokalizacji  wielopoziomowego parkingu nadziemnego. Dopuszcza się lokalizację zabudowy, w tym parkingów, o wysokości do 5m.

- KU.3 działka nr 10/2 obr. 2 – obecnie parking płatny przy budynkach : pawilonie  nr 19-20 i bloku nr 21.

Propozycja z planu : możliwość zabudowy parkingiem wielopoziomowym do wysokości 15m;

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : ograniczenie zabudowy do wysokości 5m.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono z zastrzeżeniami : zakaz lokalizacji  wielopoziomowego parkingu nadziemnego. Dopuszcza się lokalizację zabudowy, w tym parkingów, o wysokości do 5m.

2. Dla działki : zlokalizowanej na osiedlu Złotego Wieku przy ulicy Wawelskiej oznaczonej :

- U.3, działka nr 34/12 jedn. ewid. Nowa Huta obr. 2 – obecnie teren niezabudowany za  budynkiem nr 22 (stacja trafo) i naprzeciwko bloków nr 21 i nr 25, dawniej nr działki 34/8;

Propozycja z planu : możliwość zabudowy budynkiem usługowym do wysokości 15m;

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : ograniczenie zabudowy do wysokości 5m.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

3.    Dla działki : zlokalizowanej na osiedlu Złotego Wieku przy ulicy Wawelskiej, oznaczonych :

- U.2 ,działki nr 278/7, 278/4, jedn. ewid. Nowa Huta obr. 2 – obecnie nieruchomość nr 23D  między nieruchomością nr 22 a nr 23 ( przychodnią).

Propozycja z planu : możliwość zabudowy budynkiem usługowym do wysokości 15m;

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : ograniczenie zabudowy do wysokości 5m.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

4.    Dla całego obszaru planu,  w szczególności dla działki : zlokalizowanej na osiedlu Złotego Wieku przy ulicy ks. Jancarza, jedn. ewid. Nowa Huta, oznaczonej :

-  KU.1, działka nr 20/101 obr. 5 – obecnie zajezdnia autobusowa.

Propozycja z planu : brak ujęcia w planie kwestii lokalizacji myjni samochodowej i serwisu samochodowego (warsztatu).

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : zakaz lokalizacji myjni samochodowej i serwisu samochodowego (warsztatu).

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

5.    Dla działek : zlokalizowanych na osiedlu Złotego Wieku na ulicy Wawelska, jedn. ewid. Nowa Huta obr.5 , oznaczonych :

- KDD.4  działka nr 7/6 – obecnie ulica Wawelska , pętla wokół wieżowców na os. Złotego Wieku;

Propozycja z planu : nie określa szczegółowo.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : możliwość lokalizacji miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej – Pętla od strony północnej (od parku)

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

- przyległa działka nr 215/27 obr.1, oznaczona ZPf.1 – obecnie teren parku/fortu przy                       ul. Wawelskiej.

Propozycja z planu : zakaz lokalizacji miejsc postojowych na tym terenie.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : możliwość lokalizacji miejsc postojowych w pasie przyległym do drogi oznaczonej KDD.4 ( ul. Wawelska).

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

6.    Dla działki : zlokalizowanej na osiedlu Złotego Wieku  nr 51/52 przy ulicy Wawelskiej, jedn. ewid. Nowa Huta, oznaczonej :

- U.10 ,działka nr 13/1, obr. 5 – obecnie teren zabudowany budynkiem handlowym ze sklepem Biedronka obok wieżowców na os. Złotego Wieku.

Propozycja z planu : maksymalna wysokość zabudowy  do 15m.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

7.    Dla działki : zlokalizowanej na osiedlu Złotego Wieku  nr 23 przy ulicy ks. Jancarza, jedn. ewid. Nowa Huta , oznaczonej :

- MW/U.2, działka nr 35/5, obr. 2 – obecnie teren zabudowany budynkiem usługowym,              w którym znajduje się przychodnia.

Propozycja z planu : możliwość zabudowy budynkami mieszkalnych wielorodzinnych lub mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wbudowanymi , lub budynków usługowych z dopuszczeniem lokali mieszkalnych do wysokości 18m.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : zakaz rozbudowy i nadbudowy  istniejących obiektów, zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wbudowanymi , lub budynków usługowych z dopuszczeniem lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

8.    Dla działki : zlokalizowanej na osiedlu Złotego Wieku  nr 19-20 przy ulicy Jancarza, jedn. ewid. Nowa Huta , oznaczonej :

- U.4, działka nr 10/10, obr. 2- obecnie teren z budynkiem/ pawilonem (min. Dział Techniczny Spółdzielni, sklep Lewiatan, itd.)

Propozycja z planu : maksymalna  wysokość zabudowy  do 15m.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : utrzymanie istniejących obiektów, zakazie rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów, zakazie lokalizacji nowych budynków o charakterze usługowym.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

9.    Dla działki : zlokalizowanych na osiedlu Złotego Wieku przy ulicach ks. Jancarza, jedn. ewid. Nowa Huta , oznaczonej :

- KU.1 ,działka nr 20/101 obr. 5 – obecnie zajezdnia autobusowa

Propozycja z planu : powierzchnia sprzedaży do 2000m2.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : ograniczenie powierzchni handlowej do 250m2.

Rozstrzygnięcie uwag :  nie uwzględniono : W wyniku uwzględnienia innych uwag zostanie wprowadzony zapis dopuszczający maksymalną powierzchnię sprzedaży do 200m2.

10.    Uwaga ogólna do projektu planu dla całego obszaru „Mistrzejowice- ks. Kazimierza Jancarza” w zakresie parkingów wielopoziomowych :

Propozycja z planu : brak  w planie informacji w tej kwestii.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : obowiązek wykonania ekranów dźwiękochłonnych przy parkingach wielopoziomowych.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono z zastrzeżeniami : Wprowadza się zapis o dopuszczeniu dot. lokalizacji ekranów akustycznych/dźwiękowych.

11.    Uwaga ogólna do projektu planu dla całego obszaru „Mistrzejowice- ks. Kazimierza Jancarza”  w zakresie obiektów handlowych :

Propozycja z planu : powierzchnia sprzedaży do 2000m2.

Stanowisko Spółdzielni/Mieszkańców : ograniczenie powierzchni sprzedaży do 500m2.

Rozstrzygnięcie uwag :  uwzględniono.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza”,

Zarząd SM „M” zamieszcza odnośnik (link) do strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa z projektem powyższego planu.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu planu udziela Dział Techniczny pok. nr 5 lub 4.

Uwagi do planu można składać do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Biura Planowania Przestrzennego UMK – ul. Sarego 4 w terminie do 30-11-2016r.

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=80133

Opłatę czynszową należy wnosić do 25-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący, a w przypadku wpłaty w kasie SMM - do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący

W dniu 04.06.2016 r. Walne Zgromadzenie Członków SM "Mistrzejowice" podjęło Uchwałę Nr 10/2016 w sprawie nie podejmowania przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie dotyczącym ciepłej wody użytkowej na nieruchomościach Spółdzielni.

Występy z okazji jubileuszu 25-lecia SM „Mistrzejowice" zaprezentowały:

 • Samorządowe Przedszkole nr 125 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Złotego Wieku 14
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy, os. Tysiąclecia 15 w Krakowie
 • Zespół „Seniorinek”  z  KZERiON
 • Grupa Taneczna GEM
 • Zespół ALERGEN
 • Zespół WAWELE

Konferansjerem - prowadzącym imprezę był pan Radosław Omieciński, Grupa Estradowa „MASKA” w Krakowie.

Medalem „Za Zasługi dla Spółdzielczości” odznaczona została Jubilatka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”.  Odznaczenie wręczał osobiście dr Jerzy Jankowski Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.

Lista osób – pracowników SM”M” odznaczonych odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”

 • CIEPIELA MARIUSZ
 • GŁOWACKA STANISŁAWA
 • EWA HAJDUGA
 • KNAPIK BOGUMIŁA
 • KUBIŚ GRZEGORZ
 • KULANICA ANNA
 • KURZYŃSKI ZBIGNIEW
 • LUKSA ARTUR
 • MARCZYŃSKI MIECZYSŁAW
 • MORAWSKA GRAŻYNA
 • OLENDER DANUTA
 • PANEK JERZY
 • WÓJTOWICZ JERZY
 • KARAŚ ANNA

Listy Gratulacyjne z okazji Jubileuszu 25-lecia zostały wręczone przez dr Jerzego Jankowskiego:

 • Dorota Skinder – pracownik SM”M”
 • Zbigniew Staśko – pracownik SM”M”
 • Stanisław Szewczyk –pracownik SM”M”
 • Barbara Bzdręga –Wiceprezes KZER i ON
 • Stanisław Pyka – kierownik KZER i ON
 • Halina Mikuła – kierownik zespołu „Seniorinki” KZER i ON
 • Mieczysław Szwajca – Zespół „Seniorinki” KZER i ON
 • Dorota Rudy-Rudkowska - MDK im. A. Bursy

Nagrody rzeczowe (profesjonalne ekspresy ciśnieniowe) otrzymali od SM”M”:

 • MDK im. A. Bursy , os. Tysiąclecia 15 w Krakowie
 • Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Złotego Wieku 14 w Krakowie
 • Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i osób Niepełnosprawnych w Krakowie Tysiąclecia 42

Dziękujemy naszym Partnerom i Sponsorom.

Bez udziału i wparcia finansowego Partnerów Wydarzeń i Sponsorów, z którymi Spółdzielnia współpracuje nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć w tym wymiarze. Są to:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • EDF Polska S.A.
 • „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
 • „Stolbau-Eko” Sp z o.o.
 • „ista” Polska Sp z o.o.
 • Kancelaria Prawnicza Anna Karaś
 • „DAUL” Jacek Jastrzębski
 • PU „EKO-KOLOR” Janusz Hardek
 • „QUERCUS” Tomasz Sysło
 • „WOJBUD” Wiesław Wojnarski
 • FHU „ELE-AND” s.c.
 • Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki
 • „KARAKON” s.c. Zakład Usług Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

Listy gratulacyjne

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage